Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Elfogadom
Menü

Presto Facebook Nyereményjáték szabályzat

Presto Facebook Nyereményjáték szabályzat

Gyere és játsz velünk a Presto Facebook oldalán, értékes ajándékcsomagért!

A nyereményjáték 2023. április 29-én kerül kihirdetésre, és 2023. április 28-én

23:55-kor fejeződik be.

Facebook:  @prestoclean

Nyereményjáték játékszabálya és részvételi feltételei

 

1. Általános   rendelkezések

A „PRESTO CLEAN nyereményjáték” elnevezésű promóció

(továbbiakban „Promóció”) szervezője a Bedrock Kft. (székhely: 3525 Miskolc Nagy Imre utca 17. 3. em. 8., cégjegyzékszám: 05 09 023972, adószám: 23907427-2-05 a továbbiakban: Szervező)

 

A Promóció lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes

feladatokat a Szervező látja el. Jelen promóció nem áll kapcsolatban a Facebookkal, a

Facebook nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi. A Játékosoktól kapott

információkat a Lebonyolító kezeli, és nem a Facebook. A rendelkezésére álló adatok

arra szolgálnak, hogy a nyereményjáték kapcsán a Lebonyolító fel tudja venni a

kapcsolatot a Játékosokkal.

 

2.         Nyereményjáték       mechanizmus és        részvételi       feltételek

Nyereményjáték mechanizmus

A szervező, a Presto Clean Facebook-oldala (@prestoclean)

(http) 2023. április 24. – április 28. között nyereményjátékot hirdet az alább meghatározott játékszabályok alapján.

A játék a „Presto nyereményjáték” címmel fut.

Ez időtartam alatt egy kérdést teszünk fel a Presto Facebook-oldalán

bejegyzés formájában, amelyre az üzenőfalon lehet majd válaszolni a kommentekben.

A helyes megfejtők/válaszolók közül összesen 1 db nyertest sorsolunk ki.

Nyeremények

1db Presto ajándékcsomag, melynek tartalma:

 

 

 

 

Presto konyhai törlőkendők 72 db

Presto fürdőszobai törlőkendők 72 db

Presto antisztatikus bútorápoló törlőkendők 72 db

Presto bútorápoló törlőkendők. 72 db

Presto univerzális törlőkendő - magnólia illattal 72 db

Presto toalett fertőtlenítő kendő 48 db

Presto ablaktisztító törlőkendők 30 db

 

Részvételi feltételek

A nyereményjátékban csak valós adatokkal feliratkozó, 18 éven felüli

magánszemélyek vehetnek részt. A játékban való részvétel feltétele a 2. pontban

meghatározott Nyereményjáték mechanizmusban foglalt feladatok teljesítése.

A feltöltött tartalmaknak az alábbi moderációs alapelveknek kötelezően meg kell felelniük:

A megfejtésekben tilos minden olyan kifejezés használata, amely:

§ Vulgáris, obszcén, fenyegető, trágár, zaklató, veszélyes.

§ Mások jogait sértő, rágalmazás megvalósítására alkalmas, illetve rágalmazást valósít

meg, hamis, jogtalan.

§ Kisebbségi, vallási, faji, nemzetiségi vagy szexuális hovatartozást sértő.

§ Jogsértő: hatályos jogszabályba ütközik, bűncselekményre való felhívást,

jelentkezést tartalmaz.

§ A jó ízlést sértő, pornográf, önkényuralmi jelképet ábrázoló képet, illetve ilyen

témájú weboldalra vezető linket tartalmaz.

§ Szabadalmi, védjegy-, eredet megjelölés-, származásjelölés-, vagy mintaoltalmat sért.

§ Szerzői vagy azzal szomszédos jogokat sért.

§ Bevételi adatokat tesz közzé.

§ Erőszakos, erőszakot ábrázol.

Az a játékos vehet részt a nyereményjáték sorsolásában, aki a részvételi feltételeket

maradéktalanul betartja.

3. Kizárások

A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező tisztségviselői, munkavállalói,

megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában

meghatározott közeli hozzátartozói; a megbízásukból a nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezetőtisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 8:1. §

(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy

magát a nyereményjátékot akár a nyereményjáték időtartama alatt egyoldalúan

módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Lebonyolító közzéteszi a Presto Clean Facebook-oldalán. A játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. A nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban a Presto Facebook-oldalán nyújtunk felvilágosítást. A Promócióban való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a promóció teljes

időtartama alatt lehetőség van visszalépni. A részvételtől való elállást a Játékos

kezdeményezheti a promóciós mechanizmustól függően a promóciós bejegyzés alatti

„Unlike / Nem tetszik” gomb megnyomásával, a Játékos által elhelyezett „Tag /

Bejelölés” eltávolításával, a promóciós bejegyzés alatt megjelenő kommentjének

törlésével vagy a promóciót meghirdető Facebook-oldalról való leiratkozással.

A részvétel a jelen Részvételi- és Játékszabályzat és Adatvédelmi nyilatkozat

automatikus elfogadását jelenti.

 

4. Érvénytelen pályázat

A Nyereményjátékban érvénytelennek minősül minden pályázat, mely a jelen

játékszabályzatban foglalt részvételi feltételnek nem tesz eleget, valamint a 2.

pontban meghatározott Nyereményjáték mechanizmusnak nem felel meg.

5. A játék időtartama

A nyereményjáték 2023. április 29-én kerül kihirdetésre, és 2023. április 28-én

23:55-kor fejeződik be.

6. A nyertes kiválasztása

A Presto Facebook-oldalának falán megosztott kérdésre helyesen válaszoló

felhasználók közül 2023. április 29-én 12:00 órakor sorsoljuk ki a nyerteseket számítógépes program segítségével. A megnyert nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók. A nyertesekkel a Facebookon (Messenger) keresztül felvesszük a kapcsolatot.

Abban az esetben, ha valamely kisorsolt nyertes a nyertességéről tájékoztató

értesítésre 48 órán belül nem jelez vissza, vagy 24 órán belül nem reagál Lebonyolító

megkeresésére vagy lemond a nyereményről, úgy pótnyertes kerül beállításra.

Amennyiben a nyertes által megadott értesítési e-mail cím nem valós, vagy hibásan

került megadásra, úgy a nyertes elveszti jogosultságát a nyereményre és ebben az

esetben is pótnyertes kerül beállításra. A hibás vagy nem létező e-mail címből eredő nyereményvesztés kapcsán a Szervező nem vonható felelősségre.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel

kapcsolatos érdemi ügyintézésre vagy a nyeremény átvételére csak törvényes

képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében

kizárólag törvényes képviselője járhat el.

Ezen kívül a nyertest a kiválasztást követően a Presto Facebook-oldalán tesszük közzé.

A Szervező nem vállal felelősséget a Pályázó által tévesen vagy hibásan megadott

adatokkal okozott károkért, illetve következményekért.

7. Nyereményekkel   kapcsolatos    díjfizetések

A jelen Nyereményjátékban részt vevő játékosokat a nyereményekkel kapcsolatosan

nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési és/vagy illeték-fizetési kötelezettség,

ezeket a Szervező viseli. A nyeremények átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertes Játékost terhelik.

8. Adatkezelési Szabályzat

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat                                                  Az adatkezelés célja

Vezeték- és keresztnév       A kapcsolatfelvételhez, nyertesek kihirdetéséhez szükséges.

E-mail cím                          Kapcsolattartás

Posta cím                            A nyereményjátékban nyertesként kihirdetett résztvevő(k) részére

                                           a nyeremények postai vagy futár útján történő kézbesítése.

Szállítási név és cím           A házhoz szállítás lehetővé tétele.

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

Kapcsolódó érintettek köre: A nyereményjátékban nyertesként kihirdetett valamennyi érintett.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelési cél teljesüléséig, illetve, ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig tart. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. Az érintett szerződéses adatai a polgárjogi elévülési idő leteltével törölhetőek az érintett törlési kérelme alapján. A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyv számlákat, az            analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell            olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik a jelen tájékoztatóban foglaltak alapján. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

· Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való

hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását.

· Az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely

időpontban történő visszavonásához.

A személyes   adatokhoz való hozzáférést,  azok törlését, módosítását, vagy       

kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

- e-mail útján az info@bedrock.hu e-mail címen

Az érintettek adatvédelmi jogaik megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és

Információszabadság Hatósághoz panasszal, illetve keresetlevél útján bírósághoz

fordulhatnak. Az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes

törvényszék előtt is jogosult megindítani az eljárást. Az adatkezelő a tudomány és a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

 

 

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) illetve a számviteli jogszabályoknak megfelelő számviteli bizonylat kiállítása esetén a 6. cikk (1) bekezdés c) pont.

Tájékoztatjuk, hogy

· az adatkezelés a nyereményekkel kapcsolatos adminisztráció - ennek körében a nyeremények átadásához, kiküldéséhez – teljesítéséhez szükséges.

· köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a nyeremények célba juttatását teljesíteni.

· az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk a nyereményeket eljuttatni a nyertesek részére.

9. Felelősség  kizárása

A Nyereményjáték szervezésében résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár

mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Nyereményjátékhoz kapcsolódó költségek, károk és veszteségek megtérítését. Szervező nem vállal semmilyen felelősséget a jogosulatlanul nevezett tartalmakért, tévesen vagy hibásan megadott adatokért, illetve az azokkal okozott

következményekért. A Nyereményjáték szervezésében résztvevő cégek, valamint azok vezető

tisztségviselői, és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

Amennyiben a nyertes Játékos a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtőtől nem követelheti. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jogszabálysértő vagy etikai szempontból elfogadhatatlan felhasználói megnyilvánulásokat indoklás nélkül moderálják.

 

Budapest, 2023. április 24.

 

Bedrock Kft.

Keresés